Abonnementsvilkår

Definitioner

 • FarmHelp: FarmHelp ApS, CVR-nummer 43037838, Hermodsvej 5 B 2. Sal, 8230 Åbyhøj
 • Kunden: Du som godkender disse vilkår.
 • Applikation: FarmHelp programmet og valgte tillægsmoduler.
 • Brugsdata: En type data der genereres ved brug af Applikationen. Brugsdata indeholder Kundedata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Kunde- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger, antal indsendte fakturaer, bogføringsår oprettet og lignende).
 • Kundedata: Data der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i Applikationen.
 • Dataansvarlig: Det organ der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af Personoplysninger.
 • Databehandler: Det organ der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.
 • Personoplysninger: Enhver information der kan relateres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en person.

 

 1. Accept af abonnement og vilkår

  1. Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen, ved at anvende Applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf og gælder mellem FarmHelp og Kunden. Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse Vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.
 2. Abonnementets varighed og fakturering

  1. Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.
  2. Efter bestilling er der for nye kunder en gratis fortrydelsesret på 30 dage fra bestillingsdatoen. Abonnementet opsige automatisk efter de første 30 dage, hvis Kunden ikke tilkendegiver et ønske om at fortsætte abonnementet. 
 3. Brugsret

  1. Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Applikationen, der stilles til rådighed online som “software as a service”. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.
  2. Kundens abonnement giver Kunden adgang til Applikationen, som den er, og til at bruge den inden for de forbrugsgrænser og til de antal brugere, tillægsmoduler m.v., der fremgår af de specifikke produkter til enhver tid. Såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil abonnementet automatisk blive opgraderet ved et sådant forhøjet forbrug eller ved yderligere antal brugere, tillægsmoduler m.v., og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.
  3. Kundens brugsret omfatter en ret til at tilgå Applikationen for (i) alle Kundens egne medarbejdere, og (ii) Kundens revisorer og vikarer, som ikke er konkurrenter til FarmHelp . Kunden kan desuden opnå ret til at lade medarbejdere i Kundens koncernforbundne selskaber anvende Applikationen i overensstemmelse med den tildelte brugsret, hvis Kunden sikrer, at sådanne koncernforbundne selskaber skriftligt accepterer Vilkårene. Kunden er herudover ikke berettiget til at give tredjemand adgang til Systemet.
  4. Kunden har det fulde ansvar for de brugere, som Kunden giver adgang til Applikationen, herunder at disse brugere benytter Applikationen i overensstemmelse med Vilkårene. 
  5. Kunden må ikke foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering Applikationen, udover hvad der følger af gældende ufravigelig lovgivning. 
 4. Priser og betalingsbetingelser

  1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende som tillæg til disse Vilkår.
  2. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af FarmHelp.
  3. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre FarmHelp forinden har ophævet abonnementet.
  4. De til enhver tid gældende priser kan findes på FarmHelp’s hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Det samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler.
  5. Hvis der er knyttet et oprettelsesgebyr til det valgte abonnement, opkræves dette oprettelsesgebyr i umiddelbar forlængelse af oprettelsen. 
  6. Abonnementet forlænges automatisk ved udgangen af den forudbetalte periode, medmindre Kunden senest dagen før udgangen, opsiger aftalen enten på skrift eller ved at have modtaget en skriftlig opsigelse fra os. Hvis abonnementsperioden løber fra d. 20. til d. 20. i en måned, skal Kunden således senest opsige abonnementet d. 19., hvis Kunden ikke ønsker, at abonnementet forlænges.
 5. Kundens data

  1. FarmHelp og Kunden er enige om, at Kunden er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som Kunden uploader og behandler i Applikationen samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen. Udover disse Vilkår fungerer FarmHelp som databehandler for Kunden med følgende databehandleraftale, hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere Vilkår for behandling af Personoplysninger.
  2. FarmHelp forbeholder sig retten til at slette Kundedata 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og FarmHelp har ingen forpligtelser til at opbevare dataen efter dette tidspunkt.
  3. FarmHelp er berettiget til at opbevare Kunde- og Brugsdata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af Applikationen.
  4. Kunden er således ansvarlig for, at opbevaring og dokumentation af data sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. FarmHelp har dog ret til at anonymisere og herefter benytte Kunde- og Brugsdata som FarmHelp kommer i besiddelse af som led i udførelsen af Aftalen, fx data som Kunden har indtastet i Applikationen, eller som FarmHelp har modtaget i forbindelse med udførelsen af support- og/eller konsulentopgaver for Kunden, med henblik på at udarbejde statistik over brugen af Applikationen samt teste, udvikle og fejlrette Applikationen. I det omfang, at sådanne data omfatter personoplysninger, gælder desuden vilkårene i pkt. 5.C.
  5. FarmHelp kan give tredjemand og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.
 6. Driftsstabilitet

  1. FarmHelp tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for FarmHelp’s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og FarmHelp fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.
  2. FarmHelp har til enhver tid ret til at opdatere Applikationen, og enhver opdatering implementeres af FarmHelp, således at Kunden automatisk får adgang til opdateringerne, når disse frigives. FarmHelp har desuden til enhver tid ret til at foretage nødvendigt vedligehold af Applikationen. 
  3. Opdateringer og vedligehold kan bl.a. indeholde fejlretninger, funktionelle forbedringer, og andre ændringer af Applikationen, og FarmHelp bestemmer selv omfanget og hyppigheden af sådanne opdateringer og vedligehold. 
  4. FarmHelp kan i forbindelse med opdatering eller vedligehold være nødt til midlertidigt at lukke for Kundens adgang til Applikationen. FarmHelp vil bestræbe sig på, altid på forhånd at varsle Kunden om en eventuel lukning for Kundens adgang til Applikationen, og alene lukke for adgangen til Applikationen på tidspunkter på døgnet, hvor der erfaringsmæssigt er mindst brug af Applikationen.
 7. Ændringer

  1. FarmHelp er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. FarmHelp er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.
  2. FarmHelp har til enhver tid ret til at ændre Vilkårene med 30 dages skriftligt varsel. 
  3. Såfremt en ændring er af væsentlig betydning, er Kunden berettiget til at opsige Aftalen med virkning inden den pågældende ændring træder i kraft.
  4. Kunden kan altid tilgå de til enhver tid gældende Vilkår på FarmHelp’s  hjemmeside.
 8. Konkurrerende virksomhed

  1. Ved køb af Applikationen hos FarmHelp indestår Kunden for, at Kunden ikke er i konkurrence med FarmHelp, eller direkte eller indirekte arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med FarmHelp. Ved konkurrence forstås i denne sammenhæng, at Kunden arbejder i eller er ejer af eller koncernforbundet med en virksomhed, som sælger it-systemer, der understøtter timeregistrering og anden registrering af data i forbindelse med driften af landbrugsrelaterede virksomheder.
 9. Krav til Kunden og Kundens it-miljø

  1. Det er en forudsætning for Kundens brug af Applikationen, at Kunden har adgang til internettet og benytter en opdateret version af en af FarmHelp supporteret webbrowser eller andet relevant udstyr eller applikation til at tilgå Applikationen. Kunden kan til enhver tid (herunder også forud for Aftalens indgåelse) anmode FarmHelp om information om, hvilke specifikke webbrowsere og applikationer, FarmHelp understøtter. 
  2. Kunden er forpligtet til at kontrollere Applikationen output, herunder især eventuelle filer samt udskrifter/rapporter, og Kunden skal straks meddele FarmHelp , hvis Kunden konstaterer eventuelle fejl i Applikationen.
 10. Overdragelse

  1. FarmHelp kan overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser iht. Aftalen til tredjemand uden forudgående godkendelse fra Kunden.
  2. Kunden kan ikke uden forudgående godkendelse fra FarmHelp , overdrager sine rettigheder og/eller forpligtelser iht. Aftalen til tredjemand. Kunden må desuden ikke sælge, udleje eller lease retten til at anvende Applikationen, udover hvad der specifikt følger af brugsretten i pkt. 3. 
 11. Kundens misligholdelse

  1. Hvis Kunden væsentligt misligholder disse Vilkår, er FarmHelp berettiget til at ophæve Aftalen og bringe brugsretten til Applikationen til ophør med øjeblikkelig virkning, uanset evt. aftalte opsigelsesfrister mv. Det anses bl.a. som en væsentlig misligholdelse af Aftalen, hvis Kunden (i) ikke senest 14 dage efter skriftligt påkrav betaler en forfalden faktura, (ii) erklæres konkurs, går i betalingsstandsning eller på anden vis indleder likvidation/opløsning mv., eller (iii) anvender Applikationen på en måde, der er skadelig for FarmHelp eller FarmHelp’s  øvrige kunder.
 12. Ansvar og ansvarsbegrænsninger

  1. FarmHelp yder ikke uden særskilt skriftlig aftale nogen rådgivning, eller giver nogen tilsikring, vedrørende Kundens brug af Applikationen, og Kundens brug sker således på eget ansvar og for Kundens egen risiko. 
  2. FarmHelp er ikke ansvarlig for fejl i Applikationen, som opstår som følge af misbrug eller fejlagtig brug af Applikationen, eller hvis sådanne fejl opstår som følge af Kundens anvendelsen af Applikationen i strid med, hvad der er aftalt eller forudsat.
  3. FarmHelp er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til tab af fortjeneste eller forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for indirekte tab eller følgeskader, samt omkostninger til intern arbejdstid og omkostninger til tredjemand/dækningskøb, der ikke på forhånd er godkendt af FarmHelp .
  4. FarmHelp fraskriver sig – i videst muligt omfang, dette er tilladt efter ufravigelig gældende lovgivning – ethvert produktansvar for tab eller følgeskader mv., der måtte opstå som følge af anvendelsen af Applikationen.
  5. Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er FarmHelp’s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 3 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 5.000. Kunden påtager sig at friholde FarmHelp for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.
  6. Erstatningskrav, som ikke er fremsat senest 12 måneder efter tidspunktet for den skadeforvoldende hændelse, anses for bortfaldet. 
 13. Force majeure

  1. Ingen af parterne er ansvarlige for skade mv., som er en direkte eller indirekte følge af, at parten forsinkes eller forhindres i at opfylde sine forpligtelser iht. Aftalen på grund af en opstået force majeure-begivenhed, hvorved forstås en begivenhed, som er uden for den pågældende parts rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig og andre uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, skade på produktinventar, import- og eksport-reguleringer, strømafbrydelser, cyberangreb (som ikke kunne være forhindret ved implementering af sædvanlige foranstaltninger), aktivitets ophør eller manglende forbindelse hos internetoperatør mv.
 14. Underleverandører

  1. FarmHelp er berettiget til at benytte underleverandører i forbindelse med levering af Ydelserne. Hvis der gælder særlige vilkår for Kundens brug af dele af Ydelserne, som stilles til rådighed af en underleverandør, vil FarmHelp gøre Kunden bekendt med sådanne særlige vilkår forinden forud for indgåelsen af aftale om sådanne ydelser.
 15. Lovvalg og tvister 

  1. Aftalen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, idet der skal ses bort fra dansk rets internationale privatretlige regler.
  2. Enhver tvist, herunder tvister om eksistens eller gyldighed af hele eller dele af Aftalen, skal indbringes for de danske domstole.
 16. Gyldighed

  1. Disse Vilkår er gyldige fra d. 1. Marts 2022 og erstatter tidligere vilkår.
 1.  
 1.  
 1.  

FarmHelp Tidsregistrering er designet til landbruget, det kan man godt mærke i opbygningen af programmet.

Der er tilmed god og hurtig service hvis noget ikke fungerer.

Jesper

Gårdejer med 5 ansatte